Informácie o spracúvaní osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Naša spoločnosť KLOCOK Poprad, s.r.o. ako prevádzkovateľ v postavení predávajúceho alebo zhotoviteľa získava a spracúva osobné údaje (ďalej iba OÚ) v súlade so zákonom o ochrane OÚ a to prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí boli poučení o právach a  povinnostiach vo veci bezpečnosti spracúvania OÚ a o zodpovednosti za ich porušenie. Naša spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi v niektorých prípadoch využíva aj služby sprostredkovateľov. Všetci zamestnanci ako aj sprostredkovatelia sú pri spracúvaní OÚ viazaní mlčanlivosťou.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že OÚ dotknutých osôb sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len v nevyhnutnom rozsahu pre účely, na ktoré boli získané, resp. na ktoré dali dotknuté osoby výslovný súhlas.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
KLOCOK Poprad, s.r.o.
Sídlo: Dubina 705, 059 16 Hranovnica
IČO: 31 705 995
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 2261/P
Tel. č.: +421 52 788 8921, +421 915 929 289
e-mail: info@klocok.eu

Identifikačné údaje sprostredkovateľov:

 • Kancelária účtovníctva, s.r.o.
  Sídlo: L. Svobodu 1, 058 01 Poprad
  IČO: 36 514 594
  Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 17169/P
 • MEDISON, s.r.o.
  Sídlo: Obchodná 16, 040 11 Košice
  IČO: 36 679 135
  Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 18719/V
 • Tatrahasil, s.r.o.
  Sídlo: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad
  IČO: 36 501 930
  Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 15831/P
 • Slovenská pošta, a.s.
  Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36 631 124
  Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 803/S

Účel spracúvania OÚ
Osobné údaje prevádzkovateľ získava a spracúva pre účely uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu, na uzavretie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo s dotknutou osobou. Účelom spracúvania osobných údajov je aj zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu. Prevádzkovateľ nezískava OÚ pre účely marketingu.

Kategórie spracúvaných OÚ
Prevádzkovateľ získava a spracúva identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia) a kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo). Pre účely spracúvania os. údajov uchádzačov o zamestnanie, prevádzkovateľ spracúva aj žiadosti o zamestnanie, životopisy, doklady a potvrdenia týkajúce sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne iné poskytnuté materiály súvisiace so žiadosťou o zamestnanie. OÚ nebudú použité na profilovanie ani na aizované individuálne rozhodovanie. Prenos OÚ do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť OÚ poskytnuté
Prevádzkovateľ môže OÚ poskytnúť sprostredkovateľovi a v prípade porušenia zmluvného vzťahu advokátom, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom a pod.

Právny základ získavania OÚ
Pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu sú požadované OÚ povinné. Právnym základom získania a spracovania OÚ sú najmä Občiansky zákonník, Zákon na ochranu spotrebiteľa a súvisiace právne predpisy. Pre účely marketingu prevádzkovateľ OÚ nezískava.

Doba uchovávania OÚ
OÚ prevádzkovateľ uchováva počas nevyhnutnej doby v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon o archívnictve, daňový zákon). Po tejto dobe sú OÚ bezpečne zlikvidované. Spracúvanie OÚ v prípade udeleného súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Zverejňovanie OÚ
Prevádzkovateľ získané OÚ nezverejňuje.

Právo namietať spracúvanie OÚ
Z dôvodov uvedených v Zákone o ochrane OÚ má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej OÚ. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať OÚ, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie OÚ, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Prihláste sa do Newslettera

Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a ponúk so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každem zaslanom newslettri. Zásady ochrany osobných údajov.